Turno 1 (16:00-18:00)

Número Curso Nome
30259 LESI Rui ???
35308 LESI Francisco Leite
8808 LESI Álvaro Agante
40625 LESI Nuno Pôjo
40631 LESI Paulo Santos
41833 LESI Mário Duarte
40609 LESI Carlos Castro
40614 LESI ??? Soares
40600 LESI Nelson Barroso
24279 LESI Nuno Costa
40647 LESI Marco Brito
40676 LESI Filipe ???
41032 LESI Elísio Simão
40683 LESI Oscar Brito
40662 LESI Marco Gomes
35284 LESI Bruno Araújo

+ alunos da UCE de CSSI.

Turno 2 (18:00-20:00)

Númeroup Curso Nome
----- ---- ------------
24709 LESI João Cunha
27637 LESI Manuel Cunha
29251 LESI Nuno Silva
30208 LESI Jorge Rebelo
33202 LESI Paulo de Jesus
34559 LMCC Sara Fernandes
35286 LESI Bruno Dias
35290 LESI Carlos Silva
35291 LESI Carlos Lopes
35328 LESI Joel Rocha
35371 LESI Rui Valente
35806 LMCC Bruno Sousa
35816 LMCC Davide Sousa
35826 LMCC Joana Vilas Boas
35841 LESI Júlio Lopes
37984 LESI Carlos Braga
38159 LESI Pedro Oliveira
38608 LMCC Filipe Mendes
40612 LESI Pedro Almeida
40622 LESI Henrique Coelho
40629 LESI Fernando Barroso
40635 LESI Ana Anjo
40655 LESI Márcio Moreira
40663 LESI Samuel Alpoim
41031 LMCC Rui Gonçalves
42153 LESI Miguel Lopes
??? LESI Duarte Alves
??? LESI Tiago Cardoso

r3 - 10 Oct 2007 - 01:17:27 - JoseBacelarAlmeida
This site is powered by the TWiki collaboration platform Copyright © by the contributing authors. Ideas, requests, problems? Send feedback.
Syndicate this site RSSATOM