Turno 1 (16:00-18:00)

Número Curso Nome
30259 LESI Rui ???
35308 LESI Francisco Leite
8808 LESI Álvaro Agante
40625 LESI Nuno Pôjo
40631 LESI Paulo Santos
41833 LESI Mário Duarte
40609 LESI Carlos Castro
40614 LESI ??? Soares
40600 LESI Nelson Barroso
24279 LESI Nuno Costa
40647 LESI Marco Brito
40676 LESI Filipe ???
41032 LESI Elísio Simão
40683 LESI Oscar Brito
40662 LESI Marco Gomes
35284 LESI Bruno Araújo

+ alunos da UCE de CSSI.

Turno 2 (18:00-20:00)

Número Curso Nomeup
----- ---- ------------
40635 LESI Ana Anjo
35286 LESI Bruno Dias
35806 LMCC Bruno Sousa
37984 LESI Carlos Braga
35291 LESI Carlos Lopes
35290 LESI Carlos Silva
35816 LMCC Davide Sousa
??? LESI Duarte Alves
40629 LESI Fernando Barroso
38608 LMCC Filipe Mendes
40622 LESI Henrique Coelho
35826 LMCC Joana Vilas Boas
35328 LESI Joel Rocha
30208 LESI Jorge Rebelo
24709 LESI João Cunha
35841 LESI Júlio Lopes
27637 LESI Manuel Cunha
42153 LESI Miguel Lopes
40655 LESI Márcio Moreira
29251 LESI Nuno Silva
33202 LESI Paulo de Jesus
40612 LESI Pedro Almeida
38159 LESI Pedro Oliveira
41031 LMCC Rui Gonçalves
35371 LESI Rui Valente
40663 LESI Samuel Alpoim
34559 LMCC Sara Fernandes
??? LESI Tiago Cardoso

r3 - 10 Oct 2007 - 01:17:27 - JoseBacelarAlmeida
This site is powered by the TWiki collaboration platform Copyright © by the contributing authors. Ideas, requests, problems? Send feedback.
Syndicate this site RSSATOM